Priser

Prisen avhenger av oppdragets art og avtales på forhånd. Hva som er avtalt fremgår av en skriftlig oppdragsbekreftelse som utarbeides før oppdraget påbegynnes. Hvis ikke annet er avtalt faktureres alle oppdrag med kr. 1.800,- pr. time eks. mva